Administratief recht

Het administratief recht regelt in diverse wetten en besluiten de juridische verhoudingen en geschillen tussen overheden enerzijds en ondernemingen, burgers en andere overheden anderzijds.

Ons kantoor beschikt over een doorgedreven specialisatie in deze uitgebreide en technische materie.

Deed u een aanvraag voor een vergunning, maar werd deze geweigerd en wilt u daartegen beroep aantekenen ? Is uw bedrijf zonevreemd, maar wilt u toch uitbreiden ? Diende u de meest voordelige offerte in voor een overheidsopdracht, maar werd deze opdracht toch toegewezen aan een andere kandidaat? Wordt uw eigendom getroffen door een belasting of een onteigening en wilt u dit aanvechten ?

Wordt u als overheid geconfronteerd met een aannemer die zijn opdracht niet degelijk uitvoert ? Wilt u zich als overheid laten begeleiden bij het sluiten van een complexe overeenkomst of het nemen van een ingewikkeld besluit ?

Ons kantoor verleent gespecialiseerde juridische bijstand zowel aan overheden als aan ondernemingen en burgers inzake :

  • omgevingsrecht (stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu; vergunningen en handhaving)
  • overheidsopdrachten en concessies (voorbereiding, selectie en gunning, uitvoering)
  • onteigening en publieke erfdienstbaarheden
  • administratieve contracten, publiek-private samenwerking
  • procedures voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges
  • ambtenaren- en tuchtrecht
  • lokale en regionale belastingen
  • overheidsaansprakelijkheid
  • andere administratieve aangelegenheden en geschillen