Vandevelde & Heytens is een polyvalent advocatenkantoor dat rechtsbijstand biedt aan particulieren en ondernemingen.
Office

Witwasregelgeving

De advocaten van BV Flank Advocaten dienen, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, de bepalingen van de Witwaswetgeving (Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) en de baliereglementering mbt de antiwitwas- en antiterrorismefinanciering (Codex Deontologie voor Advocaten) strikt na te leven.

Het cliëntenonderzoek, de waakzaamheidsverplichting en de eventuele meldingsplicht vormen de kern van de witwaswetgeving.

De advocaten van BV Flank Advocaten zijn er dan ook toe gehouden nieuwe cliënten te identificeren voor de aanvang van de dienstverlening.

Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie worden de advocaten van BV Flank Advocaten onderworpen aan een waakzaamheidsplicht en moeten zij desgevallend bijkomende informatie inwinnen.

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens ten aanzien van hun lasthebbers, zoals bestuurders van vennootschappen.

Indien de advocaten van BV Flank Advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat deze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn zij ertoe gehouden om onmiddellijk de Stafhouder van de Gentse balie hiervan om de hoogte te brengen, behalve wanneer de werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de Stafhouder die dan zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.