Vandevelde & Heytens is een polyvalent advocatenkantoor dat rechtsbijstand biedt aan particulieren en ondernemingen.
Office

Algemene Voorwaarden


INFORMATIEVERPLICHTING CFR. DIENSTENWET / ALGEMENE VOORWAARDEN

BV Flank Advocaten

1. Flank Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV met ondernemingsnummer 0479.180.493 en zetel gevestigd te 9900 EEKLO, Gentse Steenweg 56.

Alle advocaten verbonden aan het advocatenkantoor Flank Advocaten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie Gent.

BV Flank Advocaten bestaat uit:

Advocaten-vennoten: Mr. Tom Van de Voorde, Mr. Bart Heytens, Mr. Inge Martens en Mr. Filip Gijssels

Advocaten-medewerkers: Mr. Jan-Willem Carpentier, Mr. Evelyne Meirlaen

Advocaat-stagiair: Mr. Helena Bael

Toepasselijkheid van de voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn tav van de cliënten van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam binnen het advocatenkantoor Flank Advocaten.

Voorwerp van dienstverlening

3. De dienstverlening van de advocaten van het advocatenkantoor Flank Advocaten heeft o.m. betrekking op adviesverlening, bijstand bij en het voeren van procedures voor alle Belgische Hoven en Rechtbanken, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij deskundigen onderzoeken, optreden als lasthebber, opmaken van contracten enz.

De advocaat verbindt zich ertoe de hem door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. In dat verband neemt de advocaat een middelenverbintenis op zich, d.w.z. dat de advocaat zich niet verbindt tot een bepaald resultaat, maar wel tot het leveren van alle mogelijke inspanningen

Voor informatie of bij klachten

4. Indien u informatie wenst kan u het advocatenkantoor Flank Advocaten als volgt bereiken:

  • Via mail: info@flankadvocaten.be
  • Via telefoon: +32 9 345 76 46 / +32 9 377 77 82 / + 32 9 253 45 80
  • Via post: 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 56

Indien u een klacht heeft over de advocaat of de behandeling van uw dossier is het wenselijk dit eerst te bespreken met de advocaat die het dossier behandelt.

Indien dit overleg niet in een bevredigende oplossing resulteert kan u terecht bij Mr. Bart Heytens (bart@flankadvocaten.be of tel. +32 9 345 76 46), die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk zal bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Beroepsregels en gedragscodes

5. Alle advocaten van Flank Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Gent en aldus onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te Gent, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

Aansprakelijkheid

6.1. Elk van de advocaten van Flank Advocaten is verzekerd via de door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze Orde bij AMLIN EUROPE NV onderschreven collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. LXX04899, waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval).

Aanvullend (in tweede rang) bij deze waarborg heeft Flank Advocaten een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij AIG Europe Limited (polisnr. 3016702003) voor een bijkomende waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval.

6.2. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van BV Flank Advocaten, haar vennoten, advocaten en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen van de door het advocatenkantoor verleende diensten welke aanleiding geven tot de aansprakelijkheidsclaim.

Beroep op derden

7.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Flank Advocaten noodzakelijk is dat beroep wordt gedaan op een derde (bv. gerechtsdeurwaarder, vertaler-tolk) laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaten van Flank Advocaten kunnen tevens beroep doen op een correspondent, dit is een advocaat ter plaatse. De tussenkomst van een correspondent beperkt zich evenwel tot eenvoudige taken (bv. tussenkomst op inleidingszitting, inzage ter griffie enz.).

7.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Flank Advocaten noodzakelijk is dat beroep wordt gedaan op andere dan de sub 7.1. omschreven derden, bv. notarissen, deskundigen, buitenlandse advocaten, zal dit steeds gebeuren na voorafgaand overleg met de cliënt.

Onverminderd dit overleg is Flank Advocaten in het kader van de uitvoering van zijn opdracht door de cliënt gemandateerd om aan deze derden opdracht te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt. De factuur van de dienstverlener waarop alsdan beroep wordt gedaan zal op naam van de cliënt uitgereikt worden en door de cliënt rechtstreeks aan de betrokken dienstverlener dienen te worden voldaan.

Intellectuele eigendomsrechten

8. De door het advocatenkantoor Flank Advocaten gemaakte adviezen, procedurestukken, contracten, nota’s en andere documenten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval op welke wijze ook gebruikt of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Advocatenkantoor Flank Advocaten.

Ereloon en kosten

9.1. De door het advocatenkantoor Flank Advocaten toegepaste tarieven voor kosten en erelonen, welke in overeenkomst met de cliënt worden bepaald, worden toegelicht in een specifieke rubriek van de website van het kantoor.

9.2. Bij aanvang van de werkzaamheden en/of tijdens de behandeling van de zaak kan het advocatenkantoor Flank Advocaten aan de cliënt om de betaling van één of meer provisies verzoeken.

Deze provisienota’s dienen betaald te worden binnen de 8 dagen na de uitnodiging tot betaling.

Zolang de provisienota niet door de cliënt is betaald, is de advocaat gerechtigd om zijn prestaties op te schorten.

9.3. Na afhandeling van een opdracht wordt door het advocatenkantoor Flank Advocaten een eindafrekening overgemaakt aan de cliënt, welke een gedetailleerde omschrijving van het ereloon en de kantoorkosten omvat.

De door het advocatenkantoor Flank Advocaten aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, griffies enz., voorgeschoten kosten worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

De staat van kosten en erelonen dient betaald te worden binnen de 30 dagen na de uitnodiging tot betaling.

9.4. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisie en/of staat van kosten en erelonen dient hij / zij deze , op straffe van verval van recht, uiterlijk binnen de 14 dagen na datum van deze provisie of staat van kosten en erelonen schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

9.5. Elke, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde staat zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met verwijlintresten aan de intrestvoet voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Tevens zal elke onbetaalde ereloonnota van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het uitstaande bedrag.

In geval van niet-betaling van een ereloonnota is de advocaat gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn toekomstige werkzaamheden om te schorten.

Derdengelden

10. Het advocatenkantoor Flank Advocaten stort alle bedragen welke zij voor haar cliënten ontvangen door aan haar cliënten.

Het advocatenkantoor Flank Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. De cliënt word hiervan op de hoogte gebracht.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de staat van kosten en ereloon te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het advocatenkantoor Flank Advocaten stort alle bedragen die zij ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Beëindiging van de opdracht - archivering

11.1. Behoudens de gevallen waarin de wet of de overeenkomst met de cliënt voorzien om de overeenkomst te beëindigen zal de overeenkomst tussen het advocatenkantoor Flank Advocaten beëindigd zijn door de voltooiing van de opdracht.

De overeenkomst kan door elke partij en op elk ogenblik beëindigd worden na schriftelijke kennisgeving.

Na de beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, zal de cliënt het advocatenkantoor Flank Advocaten vergoeden voor de geleverde prestaties en gemaakte kosten.

11.2. Bij de beëindiging van de opdracht zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door het advocatenkantoor Flank Advocaten bewaard blijven. Na afloop van deze periode behoudt het advocatenkantoor Flank Advocaten zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

Toepasselijke recht - Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

12.1. Alle overeenkomsten tussen het advocatenkantoor Flank Advocaten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Gent bevoegd.

12.2. De advocaten bij het advocatenkantoor Flank Advocaten zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op het telefoonnummer + 32 9 345 76 46 of per mail op bart@flankadvocaten.be.

In overeenstemming met Titel 4, Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten, die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, KMO en Middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens va de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd te 1000 Brussel Staatsbladstraat 8.

De advocaten van het advocatenkantoor Flank Advocaten zijn tevens onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van de balie Gent van 17 februari 2009 eb de Codex van de balie van Gent van 1 februari 2009. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op www.balie-gent.be > erelonen.