Sinds 2 juli 2016 werd een volledig nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden ingevoerd in het Belgisch recht (art. 1394/20 tot 1394/27 Ger.W).

Naar de tool

Deze procedure heeft tot doel om op een eenvoudige, snelle en goedkope wijze en buiten de rechtbank om onbetwiste geldschulden in te vorderen.

Welke geldschulden kunnen via de IOS-procedure ingevorderd worden? Enkel onbetwiste geldschulden die voortkomen uit een B2B relatie.

Komen niet in aanmerking voor de IOS-procedure:

  • een factuurschuld van een particulier of een publieke overheid
  • een betwiste geldschuld

Dergelijke schulden kunnen geïnd worden via onze normale incassoprocedure.

Waarom onze tool?

Via onze online tool kan u uw onbetwiste handelsschulden via de IOS-procedure innen. Onze tool biedt de volgende voordelen: uiterst eenvoudig, snel en goedkoop. De volledige procedure verloopt online.

Hoe werkt het?

STAP 1: Je bezorgt ons via het online formulier de onbetaalde (onbetwiste) facturen en relevante info

STAP 2: Wij controleren of jouw dossier in aanmerking komt voor inning via de IOS procedure en onderzoeken of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

Binnen de 2 werkdagen ontvang je van ons bericht. Indien de IOS-procedure toepassing kan vinden maken wij uw dossier onmiddellijk over aan onze gerechtsdeurwaarder Mr. Edward Tournel.

STAP3: Onze gerechtsdeurwaarder stuurt zo spoedig als mogelijk een aanmaning aan de debiteur.

Er volgen 3 hypotheses:

  • de factuurschuld wordt binnen de maand na deze aanmaning integraal geregeld. De gerechtsdeurwaarder stort de gerecupereerde bedragen in hoofdsom + de invorderingskosten aan u door en onze tussenkomst wordt beëindigd
  • De debiteur betwist de factuurschuld. Van zodra wij de redenen van betwisting kennen zullen wij u contacteren en u adviseren ter zake de beste aanpak voor inning. Hierbij kan geopteerd worden voor een gerechtelijke of een buitengerechtelijke invordering (via bemiddeling), hetgeen afhangt van de kostprijs, de aard van betwisting enz.
  • De debiteur reageert niet binnen de termijn van 1 maand:de factuurschuld wordt als onbetwist beschouwd.

STAP 4: Ten vroegste 8 dagen later maakt de gerechtsdeurwaarder (behoudens in geval van kennisgeving van betwisting) een proces-verbaal van niet-betwisting op.

Het proces-verbaal wordt vervolgens uitvoerbaar bij voorraad verklaard door een magistraat, waardoor het de juridische waarde van een vonnis verkrijgt.

Onze gerechtsdeurwaarder doet vervolgens het nodige tot invordering.

Wat kost het u?

De kosten voor deze procedure zijn aanzienlijk beperkter dan de invorderingskosten bij een gerechtelijke invorderingsprocedure.

Bovendien zullen deze kosten integraal ten laste van de debiteur vallen, zodat - indien de debiteur solvabel blijkt te zijn - de invordering voor u volledig kosteloos zal zijn èn u de integrale hoofdsom èn de invorderingskosten zal recupereren.

Blijkt geen recuperatie mogelijk, dan blijven de kosten voor u beperkt tot:

- de forfaitaire kost voor opstart en onderzoek wettelijke voorwaarden (stap 1 en 2): 40 EUR excl. BTW

- de kosten van de gerechtsdeurwaarder: deze kosten variëren naar gelang de omvang van het in te vorderen factuurbedrag (cfr. het gebruikelijk tarief bij KB 30/11/1976). Gemiddeld bedragen deze kosten 150 EUR (incl. BTW) voor de betekening van de aanmaning + 75 EUR (incl. BTW) voor het PV van niet-betwisting. Voor aanvang van zijn opdracht zal door de gerechtsdeurwaarder voor deze kosten u een provisienota overmaken.

In geval van recuperatie zullen onze kosten en erelonen, behoudens afwijkende ereloonafspraken, vastgesteld worden op de gerecupereerde verhogingen en intresten, wettelijk begrensd tot 10 % van de hoofdsom.

START ONZE INNING TOOL – VUL HET ONLINE DOCUMENT IN

Vul uw ondernemings- of BTW nummer in
Vul uw gegevens in
Vul uw bedrijfdsgegevens in
Upload de toepasselijke factuurvoorwaarde
Allowed file types: jpeg,png,jpg,pdf
  • ${ file.name }
Upload de onbetaalde facturen
Allowed file types: jpeg,png,jpg,pdf
  • ${ file.name }
Upload de reeds toegestuurde aanmaningen
Allowed file types: jpeg,png,jpg,pdf
  • ${ file.name }
Extra informatie